Dự án
CTY CỔ PHẦN EUROWINDOW

 Tên dự án: EURO WINDOW

Hạng mục thi công: Thi công cáp động lực và hệ thống tủ ATS.
Khu vực thi công: Tân Uyên, Bình Dương 
Thời gian thực hiện: Năm 2012