Publication of research works of TBE

Designing power supply and solar

Currently facing the challenge of climate change, depletion of mineral resources, so renewable and clean energy sources are gradually

Research on using solar energy to supply electricity in shrimp farming

Hiện nay trước thách thức về thay đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản, do đó các nguồn năng

Building a system to use solar energy for lighting

Hiện nay trước thách thức về thay đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản, do đó các nguồn năng

Research, design and installation of small scale solar power station model with grid connection electricity

Khai thác nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời để bổ sung, thay thế một phần năng

Lightning technology document class VietSovPetro

Lightning technology document class VietSovPetro

Electrodynamic system controls the lighting and its advantages

Sử dụng hệ thống điện động lực điều khiển chiếu sáng trong phòng sạch mang lại rất nhiều ưu điểm so